NEN fakta, pochybení a nejasnosti

NÁRODNÍ ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ (NEN) – SHRNUTÍ ZÁKLADNÍCH FAKTŮ, POCHYBENÍ A NEJASNOSTÍ

CENA NEN

Cena jednotlivých etap vývoje NEN (souvisejících veřejných zakázek) je dopočitatelná z údajů zveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek:

Název zakázky Odkaz Dodavatel Cena s DPH, mil Kč
Dopracování návrhu Národního elektronického nástroje (NEN), provádění autorského dozoru nad softwarovou realizací NEN včetně vytvoření vazeb na ostatní moduly NIPEZ https://ezak.mmr.cz/contract_display_510.html Sdružení CS-PROJECT – BDO-IT 48,61
Implementace změn plynoucích z aktuálních úprav TS NEN https://ezak.mmr.cz/contract_display_812.html DATASYS s.r.o. 14,52
Právní podpora v rámci přípravy nadlimitní veřejné zakázky Výběr provozovatele Národního elektronického nástroje (NEN) https://ezak.mmr.cz/contract_display_635.html HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI 1,11
Prodloužení provádění autorského dozoru nad softwarovou realizací NEN https://ezak.mmr.cz/contract_display_818.html Sdružení CS-PROJECT – BDO-IT 3,27
Úprava návrhu řešení Národního elektronického nástroje (NEN) v důsledku legislativních změn https://ezak.mmr.cz/contract_display_615.html Sdružení CS-PROJECT – BDO-IT 9,62
Úprava provádění autorského dozoru nad softwarovou realizací NEN https://ezak.mmr.cz/contract_display_780.html BDO IT a.s. 4,21
Výběr provozovatele Národního elektronického nástroje (NEN) na období 5 let https://ezak.mmr.cz/contract_display_774.html TESCO SW a.s. 228,51
Vývoj Národního elektronického nástroje (NEN) – systémový integrátor https://ezak.mmr.cz/contract_display_534.html DATASYS s.r.o. + TESCO SW a.s. 165,17
Zajištění dočasných služeb provozu NEN systémovým integrátorem https://ezak.mmr.cz/contract_display_873.html DATASYS s.r.o. 9,53
Celkem mil. 484,56

CELKEM tedy cca 484 mil. Kč (tedy několikanásobně vyšší nežli činí doposud vynaložené náklady na provoz všech používaných elektronických nástrojů komerčních výrobců).

ZPOŽDĚNÍ SE ZPROVOZNĚNÍM

Termín spuštění NEN několikrát posunut, zpoždění se zahájením provozu více než 2 roky, NEN doposud nebyl spuštěn v plném rozsahu funkcionalit, byť jej ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj převzalo již na jaře 2014 do svého vlastnictví! (viz harmonogram zprovoznění uveřejněný na http://www.portal-vz.cz/cs/Aktuality/Zahajen-otevreny-zkusebni-provoz-Narodniho-elektro je v rozporu s harmonogramem dle uzavřené smlouvy ve znění pozdějších dodatků).

Nyní (od 5. 8. 2014) je NEN spuštěn v tzv. otevřeném zkušebním provozu na webové adrese https://nen.nipez.cz, v rámci něhož by dle informací uveřejněných na webu Ministerstva pro místní rozvoj (http://www.portal-vz.cz/cs/Informacni-systemy-a-elektronicke-vzdelavani/NIPEZ/NEN/FAQ) měly být teprve teď „testovány jeho funkce, ověřována jeho schopnost pracovat pod plánovanou zátěží a v této souvislosti bude optimalizován rozsah potřebného technického zázemí.“ – tedy až poté, co byl předmětný nástroj převzat jako hotové dílo a měl by být již k dispozici pro realizaci veřejných zakázek na dobrovolné bázi – paradoxně v době, kdy nejsou jeho funkce ani zpřístupněny v plném rozsahu (k 1. 10. 2014 byly v NEN za tímto účelem vytvořeny pouze 4 veřejné zakázky!).

Lze tedy důvodně předpokládat, že převzetí NEN a akceptace jeho funkčnosti byl pouze formální akt, za účelem vyhnutí se případným sankcím plynoucím z nedodržení podmínek poskytnutí dotace z IOP (krácení / vracení poskytnuté dotace).

NEN je provozován podle této smlouvy o provozu a jejich přílohách.

ROZPOR MEZI NABÍZENÝM A DODANÝM PLNĚNÍM

Zcela zásadní a na první pohled jednoduše technicky identifikovatelný rozpor mezi nabídkou vítězného uchazeče a reálným technologickým provedením NEN, což v kontextu vlivu na hodnocení dané nabídky (technicko-technologický popis řešení byl předmětem dílčího subjektivního kritéria hodnocení v rámci veřejné zakázky „Vývoj Národního elektronického nástroje (NEN) – systémový integrátor“) lze spatřovat jako jednoznačné pochybení zadavatele a poškození ostatních neúspěšných uchazečů, jakož i poškození zájmů zadavatele i ostatních subjektů, jejichž prostřednictvím byla předmětná veřejná zakázka spolufinancována (zejména Evropská unie), přičemž lze důvodně předpokládat, že tento postup může být chápán i jako trestný čin, v návaznosti na tuto skutečnost byl předními českými výrobci a provozovateli elektronických nástrojů pro podporu zadávání veřejných zakázek v dané věci podán Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podnět k přezkoumání postupu při zadávání a realizaci veřejné zakázky „Vývoj Národního elektronického nástroje (NEN) – systémový integrátor“.

NEEXISTENCE DEFINICE VZTAHU MEZI NEN A JINÝMI NÁSTROJI

ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj i přes opakované výzvy současných výrobců a poskytovatelů elektronických nástrojů není schopno poskytnout přesnou definici vztahu mezi NEN a tzv. individuálními elektronickými nástroji (tj. nástroji vytvořenými jednotlivými zadavateli či komerčními výrobci), mj. ve vztahu k rozhraní, jehož popis by měl sloužit k naplnění stavu koexistence NEN a těchto individuálních elektronických nástrojů, s čímž od začátku počítá definovaná koncepce projektu NIPEZ

Postup ČR – Ministerstva pro místní rozvoj zcela jednoznačně narušuje existující trh s elektronickými nástroji pro zadávání veřejných zakázek, kdy tento trh vznikl v příčinné souvislosti s přijetím legislativy veřejného investování (zejm. pak zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v roce 2006 a jeho prováděcích právních předpisů), v návaznosti na tuto skutečnost byl předními českými výrobci a provozovateli elektronických nástrojů pro podporu zadávání veřejných zakázek v dané věci podán Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podnět k prověření narušení hospodářské soutěže

Postup ČR – Ministerstva pro místní rozvoj, které není schopno zajistit dostatečnou informační základnu ve vztahu k budoucí národní koncepci fungování softwarové podpory veřejného investování, zcela jednoznačně ohrožuje kontinuitu agendy zadávání veřejných zakázek v České republice, sekundárně pak vlastní zajištění dodávek, služeb a stavebních prací pro jednotlivé zadavatele, jakož i stabilitu celé národní ekonomiky.

ČR – Ministerstvem pro místní rozvoj je opakovaně deklarován záměr povinné realizace veřejných zakázek spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU prostřednictvím NEN, a to již od 1. 1. 2015 – doposud však nebyl vydán žádný normativní právní akt, který by takovou povinnost stanovoval, tedy je více než pravděpodobné, že pakliže by mělo k tomuto dojít, nebude pro tuto povinnost zajištěno dostatečné metodické zázemí a existuje zde reálné riziko kolapsu při zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných z rozpočtů EU, jakož i paralyzace čerpání evropských dotací jako takových! Již nyní vládne mezi dotčenými zadavateli v tomto ohledu panika.

ZKRESLOVÁNÍ INFORMACÍ

Pracovníci Odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí systematicky vyvíjejí tlak na zadavatele veřejných zakázek (formou osobních schůzek a telefonátů) a neformálně je nutí k tomu, aby začali NEN co nejdříve používat (i přesto, že NEN reálně nefunguje), kdy tento tlak je možno vysvětlovat jako snahu o demonstraci funkčnosti NEN (zejména proto, že NEN reálně nefunguje) a umělé udržení životaschopnosti NEN i v případě, kdy by došlo ke zjištění rozporu s podmínkami poskytnutí dotace z IOP. Neformálně je zadavatelům sdělováno, že existence individuálních elektronických nástrojů bude potlačována, veřejně však ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj deklaruje, že na českém trhu prostor pro koexistenci NEN a individuálních nástrojů je, nicméně definici modelu takovéto koexistence není ochotno stanovit. Veškeré snahy o kritiku NEN, která je vznesena vůči Ministerstvu pro místní rozvoj, jsou poté „filtrovány“ Odborem elektronizace veřejných zakázek a koncesí a navenek je celý model prezentován zcela účelově a zkresle

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář