Soutěžíme číselník NIPEZ

V pátek 13. byla v elektronickém nástroji NEN zveřejněna soutěž na „Provoz, technická podpora a aktualizace číselníku NIPEZ v období od 1. 5. 2018 do 31. 5. 2019“. Jedná se o zakázku malého rozsahu s předpokládanou hodnotou 1,4 mil. Kč soutěženou v režimu „Otevřené výzvy“.

Co je na zakázce zajímavého?

Zakázka navazuje na sérii objednávek, které zajišťovali provoz číselníku od ledna 2018 do konce dubna 2018. Tak jak jsme již předvídali, MMR nemá odvahu dál vystavovat objednávky, takže musí soutěžit. Jak ale soutěžit v situaci, kdy jste navázáni na jediného dodavatele (vendor-lock)?

Jak v otevřeném řízení zadat napřímo?

MMR opět předvádí krásnou práci se zadávacími dokumentací zakázky.

Hodnotí se:

1.            celkové nabídkové ceny (váha 40 %); a

2.            kvality – kritérium kvality řešení typové úlohy dodavatele (váha 60 %).

Dílčí hodnoticí kritérium „Kvalita řešení typové úlohy dodavatele“ spočívá ve zpracování slohového cvičení s následující definicí: „Zpracování komentované struktury metodických pravidel (metodického pokynu), jež jsou zpracovávány v rámci podpory uživatelů číselníku NIPEZ a předmětem metodického pokynu je „Standardizace komoditní kategorie kancelářský nábytek s využitím číselníku NIPEZ“.

Hodnotit se bude:

Hodnocený parametr (všechny mají níže uvedenou váhu, resp. důležitost)

1 Parametr A (váha 40 %) – lépe bude hodnocena taková nabídka, kde se dodavatel v řešení typové úlohy bude hlouběji zabývat relevantním jádrem problému a nikoliv okrajovými aspekty problému, tj. řešení typové úlohy bude obsahovat srozumitelnější, věcně konkrétnější, správnější a logicky provázanější argumentaci a závěry budou současně odůvodněnější a lépe podložené a v řešení typové úlohy nebudou faktické chyby a vnitřní rozpory. Lépe bude též hodnoceno řešení typové úlohy, ve kterém se dodavatel lépe vypořádá s možností odlišných výkladů.
2 Parametr B (váha 40 %) – lépe bude hodnocena taková nabídka, kde dodavatel lépe zohlední klíčové aspekty, a to jak z pohledu platné české legislativy, příp. i relevantní evropské legislativy, a rozhodovací praxe příslušných českých i evropských orgánů, včetně správnosti použité terminologie (tam, kde je to relevantní), tak i z pohledu obvyklé oborové praxe (tj. best practice v dané oblasti).
3 Parametr C (váha 20 %) – lépe bude hodnocena taková nabídka, kde dodavatel srozumitelněji definoval používané pojmy a používá je jednotně v celém řešení typové úlohy, což ji činí přehlednější, celý text nese vyšší známky odborně zpracovaného stanoviska, je na vyšší formulační a stylistické úrovni a tento text má vyšší potenciál obstát v případném znaleckém přezkumu při ověřování shody daného řešení s požadavky právních předpisů v platném znění (viz povinnost MMR daná ustanovením § 213 odst. 4 ZZVZ).

Jak soutěž dopadne?

Odhadujeme, že se přihlásí jediný účastník a to stávající dodavatel – firma AURA s.r.o. a ta zakázku získá za cca 1,3 mil. Kč.

Poučení

Více než studiem zákonů a vyhlášek by se zadavatelé měli zabývat zkoumáním zadávacích postupů z dílny MMR, neboť jsou studnicí neotřelých postupů a ukazují nové cesty aplikace zákona o zadávání veřejných zakázek. Otevřenou otázkou však zůstává, zdali se těmito případy dá argumentovat v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář