Zápis 9. zasedání řídící skupiny pro Strategii elektronizace

ZÁPIS

z 9. jednání meziresortní řídící skupiny pro implementaci Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020

Začátek jednání:  9:00

Konec jednání:  11:45

Zapsal: Ing. Jan Novotný

Počet listů zápisu: 3

Datum a místo konání: 22. 9. 2017, zasedací místnost P111, Na Příkopě 3, Praha  1

 

Účastníci jednání:

 

Ing. Tomáš Milec – MF

Ing. Libor Vašíček – MV

Ing. Milan Beneš – MK

Mgr. Karolína Týlová – MŽP

Mgr. Jan Novotný- MŠMT

Mgr. David Novák – MPSV

Ing. Lenka Zborníková  – MD

Petr Kučera – Hospodářská komora

JUDr. Marcela  Rohlíková – MZD

 

 

Mgr. Jiří Šimon – MZE

Mgr. Pavel Broum – MZE

Ing. Dana Ptáčková – MZV

Mgr. Zdeňka Kábrtová – Úřad vlády – VÚV

Ing. Veronika Kramaříková – Úřad vlády – RVV

RNDr. Martin Bunček, Ph.D. – Technologická

agentura ČR

Ing. Martin Netolický – MO

Mgr. Jana Psohlavcová – MPO

 

JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler – MMR

Ing. Stanislav Bogdanov – MMR

Ing. Aleš Havránek – MMR

Mgr. Jiří Vondráček – MMR

Ing. Jan Novotný – MMR

Ing. Jan Ségl – MMR

 

Průběh jednání:

Jednání zahájil Ing. Bogdanov přivítáním účastníků. Následovalo stručné seznámení s programem 9. jednání řídící skupiny pro implementaci Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 (Strategie elektronizace). Byly schváleny zápisy z 5. až 7. jednání ŘS, zápis z 8. jednání (4. 5. 2017) bude upraven a předložen ke schválení dodatečně.

JUDr. Mgr. Fidler, pověřený řízením sekce veřejného investování stručně shrnul aktuální témata týkající se výkladu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) přesahující do oblasti elektronizace veřejných zakázek (VZ). JUDr. Mgr. Fidler informoval účastníky o skutečnosti, že pokud je smlouva na VZ podepsána pouze ručně a nikoli elektronicky je neplatná. Tato skutečnost se však kdykoli může zhojit tím, že se dodatečně elektronicky podepíše. Na dotaz MŽP, zda tedy všechny doposud takto uzavřené smlouvy jsou neplatné, JUDr. Mgr. Fidler odpověděl, že toto obecně dovozovat nelze. Na další dotazy, které se týkaly podmínek elektronického podepisování, problematiky smlouvy, které překračují platnost e-podpisu, zaručených elektronických uložišť, vztahu k registru smluv, JUDr. Mgr. Fidler odpověděl, že v současné době MMR na tyto otázky nemá jednoznačné stanovisko. Jakmile bude stanovisko vypracováno, bude prezentováno členům ŘS a současně bude ve spolupráci s MV vypracována metodika.

MŽP dále vzneslo dotaz, zda je stále v platnosti stanovisko OPVZK uveřejněné na Portálu o veřejných zakázkách a koncesích, že při předkládání originálů dokladů prokazujících kvalifikaci před podpisem smlouvy na VZ, je možné akceptovat „papírový“ originál, který dodavatel předloží zadavateli přímo před podpisem smlouvy. JUDr. Mgr. Fidler odpověděl, že stanovisko uveřejněné na portálu je stále platné. ŘS požaduje, aby MMR celou záležitost urychleně vyřešilo ve spolupráci s MV, a to zejména s ohledem na kontroly NKÚ či jiných auditních orgánů.

Ing. Bogdanov přistoupil k zodpovězení dotazů zaslaných členy ŘS. Informoval o aktuálním stavu veřejných zakázek spojených s NEN. V případě VZ „Technická podpora NEN“ bylo vydáno prvoinstanční rozhodnutí, ÚOHS dal MMR za pravdu v celém rozsahu, byl podán rozklad. V případě VZ „Rozvoj NEN“

probíhá vypořádání připomínek s odborem hlavního architekta MV, MMR zpracovává posudek, termín zahájení zakázky závisí na schválení OHA a dodání posudku. K rozvoji NEN, resp. k enterprise architect NIPEZ se uskuteční jednání, MMR přizve členy ŘS.

Ing. Bogdanov informoval o aktuálním stavu využívání NEN (počet dodavatelů 2 800, počet zadavatelů 515, hodnota zakázek bez DPH 44, 8 mld., 5 829 realizovaných zakázek) a odkázal na nový web nenkomfortne.cz na úvodní straně portálu o veřejných zakázkách a koncesích.

Ing. Bogdanov uvedl, že MMR zamýšlí obnovení jednání Pracovní skupiny pro funkčnost NEN s tím, že jednání by se mělo uskutečnit v říjnu 2017. Tématem by měly být mj. šablony v NEN pro VZMR. Doplnil, že po vysoutěžení VZ na rozvoj NEN bude MMR potřebovat 3 měsíce pro implementaci požadavků, řešeno bude i aplikační rozhraní pro spisovou službu. Ing. Bogdanov přislíbil prověření toho, zda je rozhraní spisové služby na NEN funkční a podání informace o výsledku členům ŘS v nejbližší době.

Ing. Bogdanov připomenul, že vláda vzala na vědomí či schválila MMR každoročně předkládané zprávy (bližší informace na https://www.portal-vz.cz/cs/Spoluprace-a-vymena-informaci/Vyrocni-zpravy-a-souhrnne-udaje-o-verejnych-zakazk).

Ing. Bogdanov na základě MŠMT zaslaných námětů avizoval schůzku nad budoucností elektronizace VZ a k dalším aktuálním otázkám, s tím, že jako aktivní účastníci budou přizváni zástupci MF (zejm. e-fakturace) a MV (zejm. eIDAS), o termínu jednání budou členové ŘS informováni v nejbližší době. Na této schůzce budou projednány i zbylé náměty Hospodářské komory.

K dotazům MO uvedl Ing. Bogdanov, že systém NEN umožňuje vícestupňové schvalování dokumentů v průběhu celého zadávacího řízení. V dopise p. z. NM Fidlera panu NM Beranovi byl zaslán podrobný návod jak nastavit. Členové ŘS si tento dopis vyžádali. V současné době probíhá překlad vybraných části systému NEN do anglického jazyka. MMR předpokládá, že do konce roku 2017 bude anglická verze pro dodavatele nasazena do ostrého provozu NEN. Proces šifrování nabídek je plně funkční.

K požadavku zajistit, aby NEN pracoval v jiném prostředí, než je nyní využívané prostředí SilverLight sděluje MMR, že tuto úpravu nelze realizovat na základě současné smlouvy o provozu NEN. K přepsání systému je zapotřebí uzavřít smlouva na technickou podporu k vybraným SW produktům systému NEN. Zadávací řízení na zajištění předmětné technické podpory již běží. Jakmile dojde k zasmluvnění technické podpory, budou započaty kroky k přepsání NEN ze Silverlight do HTML 5. Časový harmonogram je závislý na termínu pravomocného rozhodnutí ÚOHS.

K dotazu na zajištění navýšení počtu dodavatelů v NEN sdělil Mgr. Vondráček, že v současné době je v NEN registrováno cca. 2 800 dodavatelů a jejich počet stoupá v desítkách/den. Dá se očekávat, že s blížícím se datem povinného využívání NEN pro ÚOSS a především po něm naroste počet ještě výrazněji. MMR v současné době připravuje školící a mediální kampaň pro dodavatele (zatím 3 termíny v říjnu 2017, dále dle zájmu). Níže je uveden odkaz na školení pro dodavatele požadovaný na jednání členy ŘS: https://portal-vz.cz/cs/Informacni-systemy-a-elektronicke-vzdelavani/Vzdelavani/Archiv/Skoleni-NEN. Mgr. Vondráček sdělil, že v rámci podpory školení NEN byly rozeslány dopisy na Hospodářskou komoru, Svaz průmyslu a obchodu a další zainteresované profesní organizace. Stávající mediální kampaň má v gesci Odbor komunikace MMR.

Mgr. Vondráček doplnil informace ke školení NEN (bylo proškoleno více než 3 000 osob (od roku 2015), za rok 2017 přes 1 500, na další 2 měsíce je plánováno 10 termínů školení, je k dispozici e-learning, který nyní využívá 567 uživatelů. V diskusi zazněl požadavek na zajištění bezplatného provozu infolinky k NEN, MMR požadavek zváží, existují obavy z možného zneužití.

K dotazu MZE uvádí MMR, že NEN bude propojen na VVZ, až bude uzavřena smlouva na rozvoj NEN. K požadavku na aktualizaci seznamu povinných komodit zadávaných v NEN, od 1. 7. 2017 – 1. 7. 2018, sděluje MMR, do poloviny října 2017 bude členům ŘS sdělen další postup, provedena bude dílčí analýza. MMR předloží členům ŘS po vypořádání připomínek dokument „EVALUATION OF THE DESIGN AND FUNCTIONING OF THE CZECH NATIONAL ELECTRONIC TOOL (NEN) WITHIN THE CZECH E-PROCUREMENT ENVIRONMENT“, MMR nyní studuje aktuální verzi zprávy. MMR zváží bližší spolupráci se členy ŘS nad Zprávou ke Strategii elektronizace za rok 2017, resp. Zprávou k fungování NEN za rok 2017 a do poloviny října 2017 sdělí svůj postoj členům ŘS.

K dotazu MZE na existenci krizového plánu pro správu NEN pro případ, že na příští rok nedostane ze státního rozpočtu dostatek peněz na další rozvoj NEN a technickou podporu NEN sděluje MMR, že finanční prostředky na NEN jsou v rozpočtu MMR na rok 2018 zajištěny. Ing. Bogdanov se dále vyjádřil k procesu migrace dat do NEN (plné moci odeslány všem, u kterých nebylo potřeba doplnění; zbývá cca 20 subjektů, kde MMR čeká na reakci; staženo v současné době 15%, předpoklad stažení u ministerstev do konce října 2017).

Ing. Bogdanov avizoval společné vypořádání meziresortního připomínkového řízení „Pravidla využívání NEN“, a to vzhledem ke značnému množství připomínek a k jejich vzájemné protichůdnosti, termín bude určen v nebližší době. Dodal, že Provozní řád NEN je aktuální a je dostupný na internetových stránkách NENu. K dotazu, zda bylo s komerčními provozovateli elektronických nástrojů podepsáno memorandum
o garanci dostupnosti dat po 1. 7. 2017, sděluje MMR, že k jednání došlo, nicméně nebylo dosaženo shody a memorandum nebylo dosud podepsáno. K tvrzení MZE, že v NEN chybí informace o proběhlých aktualizacích, sděluje MMR, že nebyly realizovány žádné funkční aktualizace NEN, pouze se opravují vady a instalují se bezpečnostní patche od výrobců technologií.

MZE žádá, aby byla Řídící skupina informována o koncepčních materiálech, zejména o těch, které MMR bude pořizovat či pořídilo (objednávky).

Mgr. Vondráček poděkoval účastníkům za diskuzi a jednání v 11:45 ukončil.

 

Termín dalšího jednání: bude stanoven dodatečně

místo: zasedací místnost P111, Na Příkopě 3, Praha 1

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář