Zpráva o fungování NEN 2016

Jako každý rok i letos připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj pro vládu zábavné čtení pod názvem „Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2016“. A k všeobecnému překvapení se členové vlády jen tak nezasmáli, ale tentokrát si toto dílo opravdu přečetli. Jak jinak si vysvětlit 81 stran připomínek, které dotčená připomínková místa vytvořila? Že by po extempore s povinným NEN z konce června 2016 začali dávat větší pozor na to, jaké nápady jim MMR předkládá? Nebo začali být po 2 měsících pokusů pracovat v NEN ostražitější k vyjádřením MMR o tom, jak je všechno plně funkční?

Nevíme, ale zpráva si zaslouží určitě pozornost. Našli jsme v ní několik perliček:

•          Na straně 4 se MMR pochlubilo, že v roce 2014 ušetřilo 38 mil Kč z plánovaných 300 mil Kč. Dle našich výpočtů ale zapomnělo na provozní náklady, takže již v roce 2014 překročil rozpočet 300mil Kč

•          Do srpna 2015 (strana 6) se NEN dodělával, aby mohl být do ostrého provozu spuštěn v srpnu 2015

•          NEN získal certifikaci 13. 2. 2017 –  znamená to tedy, že nebyl celého 4,5 měsíce v souladu s novým zákonem (účinným od 1. 10: 2016)? Tato zpráva určitě nepotěší zadavatele, kteří jej v té době používali.

•  na straně 6 MMR zapomnělo zmínit, že certifikace byla realizována na základě zadávacího řízení, za které MMR dostalo půl milionovou pokutu a kterou ÚOHS označil jako flagrantní obcházení zákona. Certifikace byla udělena díky ignorování rozhodnutí  ÚOHS o zastavení plnění smlouvy. Úprava NEN tedy byla realizována na základě nezákonného postupu a ignorování výsledku správního řízení.

•          Na straně 7 se MMR pochlubilo, že proškolilo 15 dodavatelů na NEN

•          V kapitole 2.2 najdete přehled úkolů souvisejících s NEN. Stručná statistika vypadá následovně: 2 úkoly splněny, 6 nesplněno, 3 plní průběžně.  Další 6 úkolů odsunuto do budoucna. Hotovo je tedy 12% – to se příští ministr zapotí.

•          Na straně 17 MMR tvrdí, že NEN byl dostupný během celého roku na 100% (0 min výpadky) a Servis desk měl výpadek 54 minut. Tato skvělá zpráva určitě potěší všechny, kterým při vyplňování osmistránkového formuláře NEN „spadl“

•          V kapitole 4.2 se MMR pochlubilo množstvím „uživatelských operací“. Co to je, nikdo neví, ale je to hodně, a to se počítá. Gratuluji.

•          MMR hlásí, že na konci 2016 bylo v NEN registrováno 333 zadavatelů. Zvláštní je, že Věstník veřejných zakázek v tu dobu evidoval pouze 110 profilů vedených na NEN.

Připomínky z meziresortního připomínkového řízení

Vybíráme několik příkladů zajímavých připomínek dotčených orgánů:

Ministerstvo financí: zásadní připomínka:

Materiál, část 1.2 Vymezení NEN v rámci NIPEZ a jeho používání, str. 5:

Ve Zprávě o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek za rok 2016 (dále jen „ Zpráva“) je popsána celá řada funkcionalit Národního elektronického nástroje (dále jen „NEN“). Jak vyplývá ze zkušeností Ministerstva financí, jiných resortů a také  Řídící skupiny pro implementaci Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020, NEN nesplňuje požadavky na bezproblémovou, bezrizikovou a efektivní administraci veřejných zakázek a řada uváděných funkcionalit se potýká s určitými problémy. Ministerstvo financí v této souvislosti odkazuje také na dopis ministra zemědělství ze dne 17. března 2017, který vyjádřil značné znepokojení ze stavu příprav na povinné zadávání veřejných zakázek v NEN, řadu technických nedokonalostí a rizikovost daného systému, na který nebylo z hlediska Ministerstva pro místní rozvoj reagováno. Ministerstvo financí požaduje, aby výše uváděné skutečnosti byly ve Zprávě zohledněny.

Ministerstvo financí: zásadní připomínka:

Materiál, část 1.2 Vymezení NEN v rámci NIPEZ a jeho používání, poslední odstavec:

Ministerstvo financí požaduje uvedení upřesnění v tom smyslu, že meziresortní připomínkové řízení k materiálu o uložení povinnosti využívat NEN vybraným zadavatelům stále nebylo vypořádáno, tj. nejen do konce roku 2016.

Ministerstvo financí: zásadní připomínka:

Materiál, část 2.2 Úkoly a opatření správy NEN, ID A.10:

MMR předložilo materiál ke stanovení Národního elektronického nástroje centrálním státním tržištěm do meziresortního připomínkového řízení ve třech variantách, přičemž zásadní připomínky nebyly dodnes s připomínkovými místy vypořádány. Z předložených variant však nevyplývá uvedený termín 31. 12. 2017. Ministerstvo financí požaduje aktualizaci uvedeného data.

Ministerstvo financí: zásadní připomínka:

Ministerstvo financí nesouhlasí s tvrzením, že zrušení veřejné zakázky „Analýza, aktualizace technické specifikace NEN a implementace zákona o zadávání veřejných zakázek do IS NEN“ nijak neovlivňuje funkčnost a provoz systému NEN. Plná funkcionalita NEN dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nemůže být zajištěna, pokud není nový zákon o zadávání veřejných zakázek do systému implementován. Ministerstvo financí požaduje úpravu znění při zohlednění zásadní připomínky č. 1.

Ministerstvo kultury: zásadní připomínka

V čl. 5 Zprávy je v prvním odstavci uvedeno, že NEN „Podporuje všechny rozsahy elektronizace od evidence zadávacího postupu po plně elektronické postupy.“. S tímto tvrzením se neztotožňujeme, když slovo „všechny“ posuzuje každý dle svého uvážení. Dle našeho názoru NEN nepodporuje všechny rozsahy elektronizace. Požadujeme přeformulování této věty tak, aby bylo výčtem uvedeno, co je myšleno pod pojmem „všechny“. MK například postrádá možnost přeskočit procesní modul v rámci přípravy zadávacích podmínek a zadávacího řízení tak, aby bylo možné pouze uveřejnit dokumenty na profilu zadavatele bez zbytečné prodlevy NEN, která je v některých případech nežádoucí.

Ministerstvo kultury: neakceptovaná doporučující připomínka

Čl. 4 odst. 4.4.2 doporučujeme doplnit o statistiku aktivních dodavatelů, tj. takových dodavatelů, kteří podali alespoň jednu nabídku v zadávacím řízení či v rámci VZMR. Ze Zprávy by totiž mělo být na první pohled zřejmé, zdali jsou dodavatelé připraveni na případnou povinnost s využíváním NEN ústředními orgány státní správy.

Ministerstvo průmyslu a obchodu: zásadní připomínka

Ke kapitole 3 Šetření úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Požadujeme do čtvrtého odstavce na str. 13, který se týká šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, doplnit, jak bude řešen rozvoj NEN, když byl Ministerstvu pro místní rozvoj uložen zákaz plnění smlouvy, která měla rozvoj NEN řešit.

Odůvodnění

Materiál obsahuje pouze prosté konstatování, že výsledek správního řízení neovlivní funkčnost a provoz systému NEN, ale již zde není uvedeno, na základě čeho předkladatel takto usuzuje.

Ministerstvo zemědělství: neakceptovaná zásadní připomínka

Účelem Zprávy je vyhodnotit fungování NEN za rok 2016. Její obsah ale z podstatné části tvoří obecný popis NEN a poté velké množství statistik a grafů bez větší vypovídající hodnoty. Samotnému hodnocení fungování je věnována pouze část Zprávy. Závěr Zprávy pak obsahuje pouze strohé a popisné informace, místo dílčích závěrů, které by měly ze Zprávy vyplynout. Celkově ve Zprávě absentuje vyvozování závěrů z prezentovaných dat a jakákoliv komparace s předem nastolenými cíli. Z těchto důvodů se domníváme, že účel Zprávy nebyl naplněn.

Ministerstvo zemědělství: neakceptovaná zásadní připomínka

Strana 4 – poslední odstavec. V tomto odstavci je uvedeno, že další rozvoj NEN bude hrazen ze státního rozpočtu. Postrádáme zde ale informaci, že od 8. 12. 2016 není možné další rozvoj NEN vykonávat a nelze jej ani z tohoto důvodu z rozpočtu hradit.

Ministerstvo zemědělství: neakceptovaná zásadní připomínka

Str. 5, druhý a třetí bod pod nadpisem NEN zajišťuje pro zadavatele zejména Zde je uvedeno, že NEN pro zadavatele zajišťuje možnost přizpůsobit řešení NEN ve vztahu k vnitřním předpisům a propojit jej s interními systémy zadavatelů a dodavatelů. Toto tvrzení, se domníváme, není pravdivé. V současnosti takovéto úpravy a propojení NEN neumožňuje realizovat

Ministerstvo zemědělství: neakceptovaná zásadní připomínka

Str. 7, poslední věta. V přehledu vykonaných činností správce NEN je uvedeno, že pro dodavatele bylo realizováno otevřené školení v prostorách Akademie veřejného investování v Praze. V tomto kontextu působí tato věta dojmem, že bylo provedeno rozsáhlé školení dodavatelů. Realita byla ovšem naprosto odlišná. V roce 2016 nebyli proškoleni prakticky žádní dodavatelé, respektive počet proškolených dodavatelů je naprosto zanedbatelný. Zásadně nesouhlasíme, aby tento závažný nedostatek byl prezentován jako úspěch či vykonaná činnost.

Ministerstvo zemědělství: neakceptovaná zásadní připomínka

Opatření A.2. Cílem opatření bylo realizovat vzdělávací akce pro zadavatele VZ. Toto opatření je ve Zprávě považováno za splněné. Uvádí se zde údaj, kolik bylo proškoleno osob, ale není zde uveden údaj, kolik osob by alespoň zhruba mělo být proškoleno celkem. Dále není nijak brána v potaz kvalita jednotlivých školení. To, že osoba absolvuje školení automaticky neznamená, že je dostatečně proškolena pro práci v NEN. Zkušenosti našich zaměstnanců s těmito školeními jsou spíše negativní a jejich přínos je v praxi přinejmenším diskutabilní. Proto požadujeme bližší rozbor dostatečnosti proběhlých školení z hlediska následného užívání NEN proškolenými osobami

Ministerstvo životního prostředí: neakceptovaná zásadní připomínka

V rámci meziresortního připomínkového řízení k výše citovanému návrhu usnesení nejprve odkazuji a potvrzuji připomínky, výhrady, požadavky a závěry, které byly přímo vůči předkladateli, resp. k fungování Národního elektronického nástroje (dále jen „NEN“) uplatňovány na jednáních meziresortní Řídící skupiny pro realizaci Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 (viz také zápisy z jednotlivých jednání).

Z těch nejčastějších zde uvádím např.:

1)         neuspokojivý technický stav NEN (není vysoutěžený dodavatel rozvoje a podpory, a tedy není možné implementovat změnové požadavky vzešlé ze strany uživatelů NEN či Pracovní skupiny pro funkčnost NEN, jejíž činnost musela být právě z tohoto důvodu pozastavena, je nutná kompletní HW a SW obnova systému, systém je použitelný jen na platformě Silverlight, kterou však podporuje již jen prohlížeč Internet Explorer, je nutné připravit NEN na přechod na HTML5, NEN nemá funkční a použitelné API rozhraní pro napojení na jiné systémy uživatelů a zefektivnění jejich práce, rychlost a kvalita odezvy ze strany helpdesk NEN nejsou uspokojivé atd.),

2)         nedostatečné kapacity školitelů zajišťovaných MMR, nedostatek dodavatelů v NEN (např. nedostatečná spolupráce zejména s Hospodářskou komorou ČR, která sama deklarovala připravenost ke spolupráci, pokud jí ze strany MMR budou poskytnuty texty a informační materiály, PR kampaň MMR k NEN se teprve připravuje, přičemž následně opět nebude dostatek školitelů pro dodavatele).

Aby měly zprávy o fungování NEN v jednotlivých letech nějaký význam a vypovídací hodnotu, měly by reflektovat skutečný stav včetně řešených problémů, výpadků a zjištěných nedostatků v daném kalendářním roce (ať již se jedná o body popisované výše či např. přezkumná řízení a rozhodnutí ÚOHS a uložené pokuty a zákazy u veřejných zakázek týkajících se NEN a jejich případný možný dopad na fungování NEN, problémy s napojením na jiné systémy v rámci NIPEZ, nedokonalá funkčnost některých modulů, která způsobuje jejich praktickou nepoužitelnost).

Návrh zprávy tyto aspekty velmi málo či spíše vůbec nezohledňuje. Např. v kapitole 1.2 návrhu zprávy je popisován ideální stav, jak by NEN měl fungovat a co všechno by měl umět, avšak to zcela neodpovídá skutečnosti (viz výše).

S ohledem na výše uvedené požaduji doplnění zprávy o relevantní informace a popis skutečného stavu NEN a řešených problémů atd.

Úřad vlády ČR – místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace: neakceptovaná zásadní připomínka

Ke kapitolám 4.4.2 a 4.4.3 – Požadujeme doplnit zásadní informace k nezkreslenému obrazu využití NEN, např. kolik dodavatelů podalo prostřednictvím NEN nabídku dle zákona o zadávání veřejných zakázek / zákona o veřejných zakázkách, uvést srovnání registrovaných uživatelů oproti uživatelům aktivním a doplnit vlastní zprávu o definici pojmu uživatelská operace v NEN, který v ní není definován.

Odůvodnění:

Uváděné informace v předmětných kapitolách považujeme za nedostatečné. Bez údajů, kolik dodavatelů či uživatelů je reálně v NEN aktivních a nikoliv jen registrovaných, nelze dané informace relevantně

Jihočeský kraj: neakceptovaná zásadní připomínka

Připomínka k materiálu – kapitola 5:

Nelze souhlasit s tvrzením, že (cit.) „Podporuje všechny rozsahy elektronizace od evidence zadávacího postupu po plně elektronické postupy.“ Vzhledem k tomu, že chybí analýza namítaná v připomínce č. 1, nelze konstatovat, že NEN podporuje všechny rozsahy elektronizace.

To, že NEN obsahuje všechny zákonné postupy, neznamená, že plní současné požadavky na elektronizaci.

Navíc v této souvislosti namítáme následující:

•          neuspokojivý technický stav NEN (není vysoutěžený dodavatel rozvoje a podpory, teprve se soutěží kompletní HW a SW obnova systému, systém je použitelný jen na platformě Silverlight, kterou podporuje již jen prohlížeč Internet Explorer, NEN nemá funkční a použitelné rozhraní pro napojení na jiné systémy atd.)

•          současný stav NEN nedosahuje standardu zadávání nastaveného elektronickými tržišti a individuálními elektronickými nástroji.

Kraj Vysočina: neakceptovaná zásadní připomínka

V materiálech opakovaně chybí porovnání funkcionalit a propojitelnosti NEN a jinými systémy zadavatelů, a to zejména z pohledu:

•          nabízených funkcionalit a jejich kvality,

•          možnosti „individualizace“ nástroje,

•          rozsahu využití,

•          nákladů na provoz.

Takovou analýzu považujeme za stěžejní pro odůvodnění stanovení NEN jako povinného pro elektronické zadávání veřejných zakázek.

Požadujeme, aby, pokud by analýza nevyšla ve prospěch NEN, a to zejména z pohledu principů 3E, nebylo nadále trváno na jeho povinném využívání, protože pro to není odůvodnění.

V příloze zasíláme ukázku toho, jak je elektronický nástroj integrován v prostředí Kraje Vysočina a to tak, aby veškeré informace byly řešeny pouze z jednoho místa, nedocházelo k duplicitám a zároveň byly dodrženy veškeré právní předpisy a vše v souladu s 3E. V rámci vypořádání připomínek žádáme o hrubý odhad nákladů, které by Kraj Vysočina měl, pokud by byl nucen povinně užívat NEN a chtěl by přitom zachovat stávající standard. Dovolujeme si upozornit i na to, že v případě Kraje Vysočina je současný nástroj využíván i stovkou zřizovaných příspěvkových organizací a je (kromě výše popsaných funkcionalit) propojen s Portálem PO (tj. interní nástroj Kraje Vysočina pro vzájemnou komunikaci s příspěvkovými organizacemi).

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář