MMR: zákaz plnění smlouvy a pokuta 500 000 Kč

Jak jsme již informovali, firma QCM napadla zakázku na dodělání NENu a jeho přizpůsobení novému zákonu a požadovala zákaz plnění smlouvy, kterou MMR uzavřelo s firmou DEZADATA GROUP v hodnotě 50 mil Kč.

V úterý 22.11.2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal rozhodnutí, ve kterém uděluje pokutu 500 000 Kč a zakazuje plnění uzavřené smlouvy. ÚOHS dal tedy zapravdu námitkám QCM a označil zakázku za zadanou v rozporu se zákonem. Jedná se tedy již o druhou nepovedenou zakázku, kterou MMR v souvislosti s projektem NEN organizovalo. První problém byl samotný vznik NENu, kde MMR dostalo v roce 2015 další pokutu 500 000Kč. Zdá se, že MMR, jako gestor zákona o veřejných zakázkách, bude muset věnovat větší péči přípravě a průběhu svých veřejných zakázek.

Protože celý text rozhodnutí je velmi obsáhlý (79 stran), dovolujeme si vážené čtenáře upozornit na některé zajímavé pasáže. Vlastní rozhodnutí vkládáme až na konec článku. Toto rozhodnutí znamená, že MMR nebude moci přizpůsobit NEN novému zákonu a bude muset na jeho úpravu vypsat novou veřejnou zakázku. Je to trapný okamžik pro MMR i pro paní ministryni Šlechtovou, která na začátku listopadu rozeslala dopis s výzvou využívat NEN. Jak bude MMR vysvětlovat zadavatelům, kteří již uvěřili jeho slibům a začali na NEN zadávat, že NEN není v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a nemohou ho tedy používat (ani pro soutěž, ani pro uveřejnění)?

Poznámka: NEN není v souladu podle prohlášení samotného MMR, které potvrdilo, že ze smlouvy na dodělání NENu je dokončena zatím jen první etapa – Analýza viz odstavec č. 355 rozhodnutí.

Odstavec č. 248 se zabývá propojením MMR a firmy Tesco SW:

Úřad (ÚOHS) dospěl k závěru, že zadavatel nastavil zadávací podmínky takovým způsobem, že je byl schopen splnit pouze uchazeč, který byl určitým způsobem navázán na stávajícího provozovatele systému NEN….

Odstavec č. 294 se pozastavuje nad kvalitou zadávacího procesu na MMR:

Zadavateli (MMR) je bezpochyby, s ohledem na jeho postavení gestora zákona, stejně tak subjektu, jež provádí metodické řízení procesu zadávání veřejných zakázek, známa výše uvedená evropská i česká judikatura vztahující se k zadávání veřejných zakázek v zadávacích řízeních, která omezují okruh uchazečů a neumožňují provedení řádné hospodářské soutěže o zakázku a z tohoto plynoucí závěry, že takových zadávacích řízení lze využít pouze při splnění restriktivních zákonných podmínek … a těchto zadávacích řízení nesmí být v žádném případě zneužíváno a musí být vždy šetřeno jejich smyslu a účelu, neboť jsou výjimkou z běžného a zákonného postupu zadavatele a lze jich využít skutečně jenom v krajních případech, zejména tehdy, kdy tím nemůže být narušena hospodářská soutěž, popř. je narušení, resp. omezení hospodářské soutěže zákonem předpokládáno a určitým relevantním způsobem odůvodněno. 

V odstavci č. 348 ÚOHS zdůvodňuje výši pokuty:

K uvedenému Úřad dále uvádí, že způsob, jakým zadavatel postupoval při zadávání šetřené veřejné zakázky, lze považovat za zcela flagrantní obcházení zákona, které dosahuje nejzávažnějšího stupně intenzity porušení zákona, neboť jednacího řízení s uveřejněním, které v § 22 odst. 2 zákona dává možnost neuveřejnit oznámení o zahájení jednacího řízení s uveřejněním, využil v situaci, kdy sice formálně splnil zákonem stanovené požadavky pro zadání veřejné zakázky v jednacím řízení s uveřejněním, nicméně využil tohoto postupu v situaci, kdy jím nastavené zadávací podmínky byly v rozporu se zákonem, přičemž o tomto minimálně musel mít pochybnosti (viz podané námitky proti zadávacím podmínkám, obdržení jediné nabídky od dodavatele, který je propojen se současným poskytovatelem systému) a současně věděl, že zákonnost nastavení zadávacích podmínek byla předmětem šetření ve správním řízení u Úřadu, a materiálně tak nebyl naplněn účel použití jednacího řízení s uveřejněním.

Určitě zajímavý je odstavec č. 355, ve kterém je informace, že MMR potvrzuje, že z díla je hotova a akceptována pouze první etapa v hodnotě necelých 3 mil Kč. Zajímavá je pak úvaha, co tedy bylo nasazeno na začátku října během týdenní odstávky NENu? Nějaká testovací verze?

Ohledně uložení zákazu plnění smlouvy se ÚOHS musel vypořádat i s problémem, zdali v šetřeném případě neexistují důvody hodné zvláštního zřetele, spojené s veřejným zájmem, vyžadující pokračování plnění smlouvy.

V odstavci č. 380 ÚOHS potvrzuje, že si MMR během celého řízení na žádné důvody spojené s veřejným zájmem hodné zvláštního zřetele nevzpomnělo. Velmi důležitý je odstavec 390, kde se mimo jiné uvádí:

V šetřeném případě důvody hodné zvláštního zřetele, spojené s veřejným zájmem, by mohly být spatřovány v ohrožení, za předpokladu, že by byl uložen zákaz plnění smlouvy, že systém NEN, tedy systém sloužící k elektronickému zadávání veřejných zakázek, nebude plně v souladu s novou legislativou upravující oblast zadávacích řízení, veřejných zakázek a koncesí, příp., že systém NEN nebude plně funkční a nebude provozován v důsledku toho, že nebude prováděna jeho údržba, servis a aktualizace.

S touto námitkou se ÚOHS vyrovnává takto:

K uvedenému však Úřad dodává, že systém NEN je pouze jedním ze systémů, prostřednictvím kterých lze v rámci celé České republiky zadávat veřejné zakázky. Nemůže tudíž nastat situace, pokud by nebyl systém NEN plně funkční a neumožňoval by zadávání veřejných zakázek, že by v České republice nemohly být veřejné zakázky vůbec zadávány. Zákaz plnění předmětné smlouvy tedy nebude mít za žádných okolností za následek vyloučení možnosti zadávat v prostředí České republiky veřejné zakázky. Úřad dále uvádí, že systém NEN k zadávání veřejných zakázek v současné době používá minimum zadavatelů, neboť jak vyplývá ze seznamu profilu zadavatelů uvedeného v systému NEN, využívá tento systému pro zadávání veřejných zakázek pouze 176 uživatelů…

Z právě uvedeného důvodu Úřad v šetřeném případě tudíž neshledal, že by činnost, která je realizována na základě šetřené veřejné zakázky, ač takovou činnost bezpochyby lze označit za činnost vykonávanou ve veřejném zájmu, mohla převážit zájem na zákonném zadávání veřejné zakázky a vyžadovala by pokračování plnění smlouvy uzavřené v rozporu se zákonem.

Ačkoliv jsme přesvědčeni, že NEN používá ještě mnohem méně zadavatelů, než uváděných 176, Úřad ve svém rozhodnutí podpořil naši argumentaci, že stát pořídil systém za stovky miliónů Kč, který je bezmála 3 roky po spuštění (od jara 2014) minimálně používán a označení za zbytečný je velmi přiléhavé.

Vlastní rozhodnutí:

Zadavatel – Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, IČO 66002222, se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 00 Praha – Staré Město – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že zadávací podmínky veřejné zakázky „Analýza, aktualizace technické specifikace NEN a implementace zákona o zadávání veřejných zakázek do IS NEN – jednací řízení s uveřejněním dle § 22 odst. 2“ zadávané formou jednacího řízení s uveřejněním na základě výzvy k podání nabídek ze dne 8. 4. 2016, jehož oznámení o zadání zakázky bylo odesláno k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek dne 19. 5. 2016 a bylo uveřejněno dne 20. 5. 2016 pod ev. č. 638778 a v Úředním věstníku Evropské dne 25. 5. 2016 pod č. 2016/S 099-177823, stanovil v rozporu s ustanovením § 44 odst. 1 citovaného zákona a ustanovením § 6 odst. 1 citovaného zákona, neboť požadavky na předmět plnění nevymezil v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, když dodavatelům neposkytl dostatečné informace o zdrojových kódech, vývojovém prostředí a šablonách původního systému NEN, o službách podpory systému NEN a o nabídkovém prototypu specifikovaném v Příloze č. 6 zadávací dokumentace, v důsledku čehož byly zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky nastaveny netransparentním způsobem a diskriminovaly potenciální dodavatele, kteří neměli znalost původního systému NEN, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a zadavatel uzavřel dne 4. 5. 2016 s vybraným uchazečem – DEZADATA GROUP spol. s r. o., IČO 26812428, se sídlem Vyskočilova 3/741, 140 00 Praha 4 – „Smlouvu o zajištění analýzy, aktualizace technické specifikace NEN a implementaci zákona o zadávání veřejných zakázek do IS NEN“.

II.

Zadavatel – Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, IČO 66002222, se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 00 Praha – Staré Město – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že při zadávání veřejné zakázky „Analýza, aktualizace technické specifikace NEN a implementace zákona o zadávání veřejných zakázek do IS NEN – jednací řízení s uveřejněním dle § 22 odst. 2“ formou jednacího řízení s uveřejněním na základě výzvy k podání nabídek ze dne 8. 4. 2016, jehož oznámení o zadání zakázky bylo odesláno k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek dne 19. 5. 2016 a bylo uveřejněno dne 20. 5. 2016 pod ev. č. 638778 a v Úředním věstníku Evropské dne 25. 5. 2016 pod č. 2016/S 099-177823, postupoval v jednacím řízení s uveřejněním

podle § 22 odst. 2 zákona, aniž by k použití tohoto druhu zadávacího řízení byl v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona, zejména s ohledem na povinnost zachování zásady transparentnosti a zákazu diskriminace, oprávněn, když ke splnění podmínek pro použití tohoto druhu zadávacího řízení došlo pouze z důvodu předchozího nezákonného postup zadavatele, když zadavatel sám zapříčinil stav, kdy v původním otevřeném řízení mohlo být podáno omezené množství nabídek, přičemž zadavatel následně obdržel jedinou nabídku, která nesplnila zadávací podmínky a zadavateli tak vznikla možnost zadat předmětnou veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním, a to postupem dle § 22 odst. 2 zákona, tedy i bez povinnosti uveřejnit oznámení jednacího řízení s uveřejněním, tedy předmětnou veřejnou zakázku zadal bez předchozího uveřejnění, přičemž takový postup není v souladu se zásadou transparentnosti a zásadou zákazu diskriminace a mohl mít vliv na výběr nevhodnější nabídky a zadavatel již uzavřel dne 4. 5. 2016 s vybraným uchazečem – DEZADATA GROUP spol. s r. o., IČO 26812428, se sídlem Vyskočilova 3/741, 140 00 Praha 4 – „Smlouvu o zajištění analýzy, aktualizace technické specifikace NEN a implementaci zákona o zadávání veřejných zakázek do IS NEN“.

III.

Zadavatel – Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, IČO 66002222, se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 00 Praha – Staré Město – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že uzavřel dne 4. 5. 2016 s vybraným uchazečem – DEZADATA GROUP spol. s r. o., IČO 26812428, se sídlem Vyskočilova 3/741, 140 00 Praha 4 – „Smlouvu o zajištění analýzy, aktualizace technické specifikace NEN a implementaci zákona o zadávání veřejných zakázek do IS NEN“ na veřejnou zakázku „Analýza, aktualizace technické specifikace NEN a implementace zákona o zadávání veřejných zakázek do IS NEN – jednací řízení s uveřejněním dle § 22 odst. 2“ zadávanou v jednacím řízení s uveřejněním, bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení podle § 146 odst. 1 citovaného zákona, ačkoli vzhledem k okolnostem šetřené veřejné zakázky byl podle citovaného zákona povinen toto oznámení uveřejnit.

IV.

Za spáchání správních deliktů uvedených ve výroku I., II. a III. tohoto rozhodnutí se podle § 120 odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadavateli – Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, IČO 66002222, se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 00 Praha – Staré Město – ukládá

pokuta ve výši 500 000,- Kč (slovy pět set tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

V.

Zadavateli – Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, IČO 66002222, se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 00 Praha – Staré Město – se podle § 118 odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ukládá zákaz plnění „Smlouvy o zajištění analýzy, aktualizace technické specifikace NEN a implementaci zákona o zadávání veřejných zakázek do IS NEN“ uzavřené dne 4. 5. 2016 s vybraným uchazečem – DEZADATA GROUP spol. s r. o., IČO 26812428, se sídlem Vyskočilova 3/741, 140 00 Praha 4, na veřejnou zakázku „Analýza, aktualizace technické specifikace NEN a implementace zákona o zadávání veřejných zakázek do IS NEN – jednací řízení s uveřejněním dle § 22 odst. 2“ zadávanou Č.j.: ÚOHS-S0453,S0658/2016/VZ-46586/2016 /532/KSt

formou jednacího řízení s uveřejněním, jehož oznámení o zadání zakázky bylo odesláno k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek dne 19. 5. 2016 a bylo uveřejněno dne 20. 5. 2016 pod ev. č. 638778 a v Úředním věstníku Evropské dne 25. 5. 2016 pod č. 2016/S 099-177823.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář