Neschválený zápis 10. zasedání řídící skupiny pro Strategii elektronizace

Publikujeme předběžný zápis z jednání řídící skupiny o němž víme, že nebyl schválen a je měněn. Nicméně preferujeme informovat o zasedání co nejrychleji. Jakmile bude zveřejněn finální zápis, budeme ho opět publikovat.

 

Zápis z 10. jednání meziresortní řídící skupiny pro implementaci Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020

 

Začátek jednání:  10:00

Konec jednání:  12:35

Zapsal: Ing. Jan Novotný

Počet listů zápisu: 5

Datum a místo konání: 20. 94 2018, zasedací místnost P111, Na Příkopě 3, Praha 1

 

 

 

Účastníci jednání:

 

Ing. Tomáš Milec – MF

Ing. Ondřej Ječný – MV

Mgr. Hana Polanecká – MV

Ing. Milan Beneš – MK

Mgr. Jan Novotný- MŠMT

Mgr. Mariana Košťálová – MŠMT

Mgr. David Novák – MPSV

Ing. Lenka Zborníková – MD

Mgr. Lucie Bešková – MD

Petr Kučera – Hospodářská komora

Ing. Václav Tůma – MZD

 

 

Mgr. Jiří Šimon – MZE

Mgr. Pavel Broum – MZE

Ing. Dana Ptáčková – MZV

Mgr. Zdeňka Kábrtová – Úřad vlády

Mgr. Pavel Balvín – MO

Mgr. Ing. Bohdan Görcs – MSP

Ing. Martin Netolický – MO

Mgr. Jana Psohlavcová – MPO

Mgr. Ivona Mottlová – Svaz měst a obcí ČR

Bc. Martin Hadrava – Asociace krajů

 

Ing. Stanislav Bogdanov – MMR

Ing. Aleš Havránek – MMR

Ing. Michal Nechanický- MMR

Ing. Jan Novotný – MMR

Mgr. Aneta Černá- MMR

 

 

Průběh jednání:

Jednání zahájil Ing. Bogdanov přivítáním účastníků. Následovalo stručné seznámení s programem 10. jednání řídící skupiny pro implementaci Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 (Strategie elektronizace). Byly schváleny zápisy z 8. a 9. jednání ŘS.

 

Ing. Bogdanov přistoupil k zodpovězení dotazů zaslaných členy ŘS. Průběžně byl k tomuto bodu jednání zpracováván záznam formou PP prezentace (příloha zápisu) a ke každému bodu byl předložen návrh usnesení, k němuž se mohli vyjádřit členové ŘS a o němž bylo následně hlasováno, popř. byl návrh usnesení vzat členy ŘS na vědomí.

 

Výjimka z povinného používání NEN

 

Mgr. Kábrtová (Úřad vlády) uvedla, že Úřad vlády bude žádat o výjimku z povinného používání NEN a možnost nezadávat v NEN komodity, pokud bude vládou schválena výjimka na „ne-komodity“. Uvedla, že nyní je nejvyšší čas požádat o výjimku z povinného používání NEN, následně navrhla, aby MMR připravilo

návrh usnesení vlády, v němž bude povinnost využívat povinně NEN oproti usnesení vlády č. 467/2017
o rok odložena. Výsledky hlasování členů ŘS k bodu 1.: PRO: MŠMT, MZE, MD, Úřad vlády, MZd, MF, SMO ČR, MO, Asociace krajů, Hospodářská komora, MPSV; PROTI: MV, MZV a MPO, nikdo se nezdržel, tj. stav 11:3 pro návrh.

 

MMR po diskuzi sdělilo, že neplánuje změnu UV 467/2017 před nabytím jeho účinnosti a že v lednu 2019 vyhodnotí prvních 6 měsíců povinného provozu NEN v souladu s Akčním plánem boje proti korupci a následně navrhne další kroky. Nejvýznamnější důvody pro dobrovolné využívání NEN uváděné některými členy ŘS jsou uvedeny v přiložené prezentaci, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu.

Členové ŘS považují za důležité dostat co nejdříve informaci o tom, zda využívání NEN bude povinné, aby nečinili v této věci zbytečné kroky (tyto informace jsou významné zejména pro komunikaci s vedením resortů, resp. organizací a naopak s podřízenými organizacemi apod.). Ing. Bogdanov uvedl, že věc projedná s vedením MMR, následně bude členy ŘS bezodkladně informovat. Ing. Ječný (MV) sdělil, že považuje za vhodné, aby existovala široká podpora jednoho elektronického nástroje, a to i kvůli řádnému plnění povinností daných ZZVZ.

Mgr. Šimon (MZE) zmínil setkání APUeN (Asociace poskytovatelů a uživatelů elektronických nástrojů pro výběrová řízení a elektronické aukce, česká a slovenská nevládní nezisková organizace), které prezentovalo výsledky dotazníkového šetření, jak uživatelé (dodavatelé i zadavatelé) vnímají elektronizaci a elektronické nástroje v ČR a na Slovensku. Na prvních třech příčkách se umístily elektronické nástroje Josefina (SR), 2) EZAK, 3) Tenderarena a až na posledním místě skončil NEN. Nejproblematičtějším bodem byla zmíněna doba odezvy.

Usnesení k danému bodu:

MMR informovalo členy ŘS, že neplánuje změnu UV 467/2017 o povinném využívání NEN.

MMR provede do 31. 1. 2019 vyhodnocení prvních 6 měsíců povinného provozu NEN.

11 členů ŘS žádá o zrušení povinného využívání NEN od 1. 7. 2018. 3 členové ŘS byli proti.

Důvody pro zrušení:

 • odezvy systému,
 • nepřipravenost z pohledu uživatelů, neintuitivnost systému
 • HK – NEN není v souladu s legislativou
 • chybějící smluvní (rozvoj systému) a technická podpora systému (zajištěna do ledna 2019)
 • nesplněný úkol z Vlády vydat Pravidla využívání NEN do 23. 6. 2017
 • není schválená Zpráva o fungování NEN a Zpráva o plnění strategie elektronizace za rok 2017.

 

Certifikace NEN

 

MMR informovalo o aktuálním stavu certifikace NEN s tím, že související stanovisko certifikačního orgánu Relsie, s.r.o. je uveřejněno na portal-vz.cz. Na dotaz Ing. Bogdanov sdělil, že certifikace NEN, verze 2 (zjednodušený průchod) byla realizována v období 37 dnů v závěru roku 2017, kdy bylo možno po rozhodnutí ÚOHS tento proces realizovat. Mgr. Broum (MZE) se dotázal, zda mu může být sděleno, kolik peněz zakázka stála. Ing. Bogdanov odpověděl, že veškeré faktury lze nalézt v příslušných open datech.

 

Usnesení k danému bodu:

MMR informovalo o aktuálním stavu certifikace NEN – viz stanovisko Relsie, s.r.o. uveřejněné na portal-vz.cz . ŘS vzalo podanou informaci na vědomí.

 

Pravidla NEN

 

Ing. Bogdanov oznámil, že po meziresortním připomínkovém řízení přetrvávají rozpory s 3 resorty a dodal, že MMR na vypořádání Pravidel NEN intenzivně pracuje, aby mohla být dokončena v nejbližší době.

Hlavní body:

 • Minimální hodnota k zadávání VZ v NEN – 500 tis. Kč bez DPH
 • Procesy u VZMR je možno upravit dle vlastních pravidel zadavatele – v pravidlech je výchozí nastavení

Ing. Bogdanov zmínil, že se téma Pravidel NEN již řešilo na PS pro funkčnost NEN, kde byly představeny dvě možnosti vypořádání:

 1. Pravidla NEN není nutné dávat na vládu – jakmile se postoupí vládě, bude jakákoliv další změna podléhat schválení vládou, což značně ztíží jejich schvalování.
 2. Členové ŘS pravidla NEN schválí bez vlády, čímž se tyto stanou flexibilnější a bude zde prostor je upravovat ad hoc.

Mgr. Šimon (MZE) uvedl 3. možnost:

 1. Vláda by schválila pravidla NEN a zmocnila by ŘS k tomu, aby je mohla upravovat.

Mgr. Broum (MZE) se domnívá, že by šlo provést možnost číslo 2, ale jen za předpokladu, že se ŘS bude scházet pravidelně. Podle něj je nutné mít harmonogram jednání dopředu. Na základě diskuse byla v rámci ŘS vznesena další možnost vypořádání pravidel NEN:

 1. Pravidla by schválila ministryně pro místní rozvoj po jejich projednání na ŘS.

 

Usnesení k danému bodu:

ŘS vzala informace na vědomí a doporučila, aby Pravidla NEN vydávala ministryně pro místní rozvoj po jejich projednání na ŘS.

 

 

Zátěžové testy NEN

 

Ing. Bogdanov uvedl hlavní vstupy zátěžových testů:

 

Testována zátěž 500 – 3 000 současně pracujících uživatelů ve 4 scénářích:

 • Vyhledávání na veřejné části NEN (profil zadavatele)
 • Založení a příprava veřejné zakázky vč. zahájení
 • Podávání nabídky ze strany dodavatele
 • Mix výše uvedených scénářů při různém rozložení zátěže

Testy byly realizovány na REF prostředí.

Výstupy:

 1. Systém zvládl všechnu realizovanou zátěž – tj. nespadl.
 2. S narůstajícím počtem současně pracujících uživatelů vzrostla doba odezvy systému. Nejdelší doba odezvy systému byla 5 minut.

 

Ing. Bogdanov informoval o tom, že jsou v plánu další zátěžové testy, které budou realizovány pro vyhodnocení a přijetí opatření z prvních provedených zátěžových testů. V plánu je také nákup nové databáze, optimalizace rychlosti a spolupráce s externím pracovníkem Michalem Bláhou. Řídící skupina vzala na vědomí informaci o proběhlých zátěžových testech a plánovaných nápravných opatřeních směřujících k zrychlení aplikace NEN. Mgr. Šimon požádal o zaslání zprávy o výsledcích zátěžových testů.

 

Usnesení k danému bodu:

Řídící skupina vzala na vědomí informaci o proběhlých zátěžových testech a plánovaných nápravných opatřeních směřujících k zrychlení aplikace NEN. O průběžných aktivitách vedoucích
k zrychlení IS NEN bude MMR průběžně informovat členy ŘS formou emailu, a to minimálně 1 za měsíc. ŘS doporučila posoudit 3E této veřejné zakázky a celého projektu NEN.

 

Nesplněné body ze zápisu č. 9 (předložil Mgr. Broum – MZE)

 

 • K rozvoji NEN, resp. k enterprise architect NIPEZ se uskuteční jednání, MMR přizve členy ŘS.

Komentář MMR: Dané jednání zatím není naplánováno.

 • Ing. Bogdanov přislíbil prověření toho, zda je rozhraní spisové služby na NEN funkční a podání informace o výsledku členům ŘS v nejbližší době.

Komentář MMR: Rozhraní na spisovou službu je funkční a připraveno na napojení o tom svědčí i manuál, který je k dispozici na URL adrese: https://nen.nipez.cz/UzivatelskeInformace/UzivatelskePrirucky a zde stačí stáhnout uživatelskou příručku č. 11. Napojení spisové služby k NEN (zip, 1 MB)

 • Ing. Bogdanov na základě MŠMT zaslaných námětů avizoval schůzku nad budoucností elektronizace VZ a k dalším aktuálním otázkám, s tím, že jako aktivní účastníci budou přizváni zástupci MF (zejm. e-fakturace) a MV (zejm. eIDAS), o termínu jednání budou členové ŘS informováni v nejbližší době. Na této schůzce budou projednány i zbylé náměty Hospodářské komory.

Komentář MMR: Schůzku k výše uvedeným tématům ze strany MMR samozřejmě plánujeme a budete na ní v dostatečném čase předem upozorněni.

 • MMR zváží bližší spolupráci se členy ŘS nad Zprávou ke Strategii elektronizace za rok 2017, resp. Zprávou k fungování NEN za rok 2017 a do poloviny října 2017 sdělí svůj postoj členům ŘS.

Komentář MMR: MMR zaslalo členům ŘS k vyjádření oba materiály po jejich schválení v rámci MMR a ponechalo dostatečnou lhůtu pro jejich připomínkování (10 pracovních dnů).

 • K dotazu MZE uvádí MMR, že NEN bude propojen na VVZ, až bude uzavřena smlouva na rozvoj NEN.

Komentář MMR: MMR uvedlo, NEN již na VZ propojen je. Je tedy možné odesílat formuláře k uveřejnění ve VVZ prostřednictvím NEN.

 • K požadavku na aktualizaci seznamu povinných komodit zadávaných v NEN, od 1. 7. 2017 – 1. 7. 2018, sděluje MMR, do poloviny října 2017 bude členům ŘS sdělen další postup, provedena bude dílčí analýza.

Komentář MMR: MMR připraví podklady k projednání do 07/2018.

 • MMR předloží členům ŘS po vypořádání připomínek dokument „EVALUATION OF THE DESIGN AND FUNCTIONING OF THE CZECH NATIONAL ELECTRONIC TOOL (NEN) WITHIN THE CZECH E-PROCUREMENT ENVIRONMENT“.

Komentář MMR: Ing. Bogdanov seznámil členy ŘS s výstupy této zprávy EK, s připomínkami MMR
a s dopady na činnost ŘS. Podrobně popsal SWOT analýzu zprávy. Členové ŘS požádali o předložení zprávy. MMR sdělilo, že v současné době zprávu EK členům ŘS nepředloží.

 

Dopady povinného využívání NEN od 1. 7. 2018

 

Ing. Bogdanov shrnul předpokládané dopady povinného využívání NEN od 1. 7. 2018. Předpokládá se aktivní využívání NEN cca. 400 zadavateli (nárůst o cca. 100 zadavatelů oproti současnému stavu). Předpokládá se cca. 500 aktivních zakázek denně (nyní cca 250). Dle MMR je NEN na plánovanou zátěž po technické stránce připraven.

 

Usnesení k danému bodu:

ŘS skupina vzala podané informace na vědomí.

 

Školení dodavatelů NEN

 

Ing. Bogdanov informoval o aktuálním stavu školení dodavatelů NEN. Prozatím bylo proškoleno 280 dodavatelů na prezenčních školeních, v e-learningu je nyní registrováno na 600 dodavatelů. Mgr. Broum (MZE) požádal o vyjádření, zda MMR sbírá zpětnou vazbu ze školení NEN. Bylo mu sděleno, že žádný
z termínů školení nabízených MMR dodavatelům nebyl plně zaplněn (dodavatelé se zaregistrovali, nicméně následně nedorazili – účast vždy cca. 30 ze 100), proto MMR přesměrovalo své školící kapacity na zadavatele. Dodavatelé využívají uživatelskou podporu NEN jako školení. Ing. Nechanický přislíbil realizaci 1 školení NEN pro dodavatele do 1. 7. 2018.

 

Usnesení k danému bodu:

ŘS vzala podané informace o školení dodavatelů NEN na vědomí a doporučila MMR zintenzivnit školící aktivity směřující k dodavatelům.

 

Zpoplatnění registrace pro dodavatele

 

Registrace do NEN nebude ze strany MMR ani subjektům jemu za-smluvněných (tj. Provozovatel NEN)
v budoucnu zpoplatněna.

 

 

Usnesení k danému bodu:

ŘS vzala na vědomí podanou informaci o tom, že registrace do NEN nebude ze strany MMR zpoplatněna.

 

Výstupy zprávy EK, připomínky MMR a dopady na ŘS

 

Hlavní doporučení Zprávy EK:

 1. Průběžně diskutovat Strategii s klíčovými stakeholdery
 2. Průběžně aktualizovat cíle Strategie v návaznosti na aktuální data a situaci
 3. Zintenzivnit komunikaci a školení NEN
 4. „Vylepšit“ práci s daty o trhu VZ
  1. Centralizace dat a informací o VZ
  2. Zajištění existence BI nástroje
 5. SWOT NEN

 

Výstupy SWOT k NEN:

 1. NEN dobrá idea, ale realizace není z pohledu uživatelů vyhovující
  1. NEN je složitý, neintuitivní, postavený na zastaralé technologii
  2. Nejsou k dispozici vybrané funkce dle individuálních potřeb zadavatelů (hlavně v oblasti CZ)
 2. Úprava NEN je oproti IEN složitá, nutno posuzovat další výdaje z pohledu jejich potřebnosti

 

Usnesení k danému bodu:

ŘS bere na vědomí podanou informaci na vědomí.

ŘS žádá o předložení zprávy EK. MMR sděluje, že v současné době nepředloží zprávu EK členům ŘS.

 

NEN a GDPR – uzavírání smluv mezi NEN a uživateli

 

Ing. Bogdanov zmínil již realizovaná jednání s Úřadem pro ochranu osobních údajů a avizoval schůzku s tímto úřadem k upřesnění otázek v oblasti uzavírání smluv mezi NEN a uživateli. Doplnil, že smlouvy budou uzavírány mezi MMR a zadavateli. MMR také uzavře dodatek ke smlouvě s Provozovatelem NEN.

Pan Kučera (Hospodářská komora) vyjádřil názor, že je problematická samotná registrace do systému NEN a to jak z hlediska bezpečnosti, tak z důvodu nesouladu s legislativou ČR. Vláda dle pana Kučery nemůže nutit dodavatele, aby používali NEN v případě, že není v souladu s GDPR ani vyhláškou
č. 260/2016 Sb.

 

Usnesení k danému bodu:

ŘS vzalo podanou informaci na vědomí a požaduje co nejdříve:

 

 • Stanovisko ve vztahu elektronických nástrojů a GDPR potvrzené ÚOOÚ
 • Zaslání návrhu zpracovatelských smluv mezi MMR a zadavateli – zaslat informaci o termínu 23. 4. 2018

 

Výroční zprávy

 

Ing. Bogdanov uvedl, že probíhá meziresortní připomínkové řízení k materiálu Zpráva o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 za rok 2017, resp. k materiálu Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2017. Členům ŘS byly oba materiály k připomínkám rozeslány a byl ponechán dostatečný prostor
pro jejich vyjádření.

 

Usnesení k danému bodu:

ŘS vzala informaci na vědomí.

 

 

Informace o činnosti pracovní skupiny pro funkčnost NEN

 

Ing. Nechanický shrnul, že v  roce 2018 proběhly dvě jednání pracovní skupiny pro funkčnost NEN, došlo k personálním změnám ve složení pracovní skupiny na straně MMR a uvedl, že bylo vybráno 30 nejdůležitějších změnových požadavků, které by měly být prioritně zařazeny do budoucího rozvoje NEN

Dále byl rozeslán seznam změnových požadavků k zamítnutí.

 

Usnesení k danému bodu:

ŘS vzala informace podané o činnosti pracovní skupiny NEN na vědomí.

 

Ostatní

 

a) Marketingová kampaň NEN

 

Na dotaz pana Kučery (Hospodářská komora) upřesnil Ing. Bogdanov, co bylo předmětem hodnocení marketingové kampaně NEN, v zásadě se v rámci vítězné nabídky marketingu řešilo, kdo stanoví větší rozsah kampaně, a jaká forma měřitelnosti bude. Ing. Bogdanov doplnil, že byly přijaty 2 nabídky na realizaci této kampaně. Předpoklad zahájení kampaně je od května 2018, kampaň potrvá do léta 2018. Mgr. Broum (MZE) požádal o vyhodnocení kampaně a o sdělení výsledků vyhodnocení členům ŘS.

 

b) Úpravy NEN v roce 2017

 

Ing. Bogdanov stručně zmínil 2 body, a sice zjednodušený průchod NEN a napojení na VVZ, resp. anglickou verzi NEN.

 

c) Harmonogram dalších jednání ŘS

 

Mgr. Broum připomenul požadavek na stanovení harmonogramu dalších jednání ŘS, dle MMR se příští jednání uskuteční 18. 5. 2018, další se předpokládá přibližně o tři měsíce později, tj. nejpravděpodobněji vzhledem k dovoleným v září 2018.

 

Usnesení k danému bodu:

ŘS vzala na vědomí informace podané ze strany MMR v části „Ostatní“.

 

Ing. Bogdanov poděkoval účastníkům za diskuzi a jednání v 12:35 ukončil.

 

Termín dalšího jednání: 18. 5. 2018

místo: zasedací místnost P111, Na Příkopě 3, Praha 1

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář